You are here: Home / Departments and Research Centers / FAcT / Surveys / Governance Survey

Governance survey

Studie omtrent goed bestuur in de non-profit sector door Lode Lancksweerdt en Anne-Mie Reheul

[Version française ci-dessous]

Studie omtrent goed bestuur in de non-profit sector

Om meer specifieke richtlijnen inzake goed bestuur (governance) te kunnen formuleren voor de non-profit sector wordt een wetenschappelijke studie uitgevoerd door Faculteit Economie & Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven. Door middel van een grootschalige enquête, gericht aan alle voorzitters van grote verenigingen en stichtingen, willen we inzicht verwerven in (1) de governance processen die we observeren in non-profit raden van bestuur, (2) de rol van bestuursleden en directeurs hierin, en (3) de relatie met financiële performantie. Wij doen dan ook graag beroep op uw medewerking. Als voorzitter kan u ons zeer relevante informatie verschaffen. Uw antwoorden zullen nimmer op individueel niveau geanalyseerd of gerapporteerd worden en zullen dus volstrekt anoniem en op wetenschappelijke wijze verwerkt worden.

Mocht u van oordeel zijn dat een andere persoon in uw vereniging of stichting beter op de hoogte is van of meer betrokken is bij de ondervraagde elementen, dan mag u de enquête door deze persoon laten invullen.

Indien u opmerkingen/vragen hebt, dan kan u dit steeds melden via lode.lancksweerdt@kuleuven.be of telefonisch contact met ons opnemen via
+32 2 609 82 70.

Het invullen van de enquête zal slechts een 15 à 20-tal minuten van uw tijd in beslag nemen. Indien gewenst, zullen wij u op de hoogte brengen van de samengevatte resultaten. Wij hopen dan ook ten zeerste op uw respons die ons toelaat de doelstellingen van het onderzoek te realiseren. Wij danken u alvast bij voorbaat voor uw geapprecieerde medewerking.

Klik hier om de enquête online in te vullen.

Hoogachtend,

drs. Lode Lancksweerdt
Prof. dr. Anne-Mie Reheul


Concerne: étude relative à la gouvernance dans le secteur non marchand

Afin de formuler des directives plus spécifiques en matière de gouvernance pour le secteur non marchand, la faculté des sciences économiques et de gestion de la KU Leuven a décidé de réaliser une étude scientifique. À travers une enquête à grande échelle adressée aux les présidents de grandes associations et fondations, nous souhaitons comprendre (1) les processus de gouvernance au sein des conseils d’administration dans le secteur non marchand, (2) le rôle des membres du conseil d’administration et des directeurs dans ce cadre et (3) la relation avec les performances financières. Nous aimerions faire appel à votre collaboration. En tant que président, vous pouvez nous fournir des informations très utiles. Vos réponses ne seront pas analysées de manière individuelle et seront donc traitées en toute confidentialité et de manière scientifique.

Si vous estimez qu’un autre membre de votre association ou fondation est plus qualifié pour répondre, vous pouvez lui demander de compléter l’enquête.

Si vous avez des remarques/questions, veuillez nous écrire à l’adresse lode.lancksweerdt@kuleuven.be ou nous contacter par téléphone au +32 2 609 82 70. 

Participer à l’enquête ne vous prendra que 15 à 20 minutes. Si vous le souhaitez, nous vous fournirons une synthèse des résultats. Nous espérons pouvoir compter sur vous afin d’atteindre les objectifs de notre étude. Nous vous remercions d’avance de votre coopération.

Cliquez ici pour participer à l'enquête.

Sincères salutations,

Doctorant Lode Lancksweerdt
Prof. dr. Anne-Mie Reheul