U bent hier: Home / Onderwijs

Onderwijs

Visie op onderwijs en leren | Onderwijsprofielen | Opleidingen per campus

 

VISIE OP ONDERWIJS EN LEREN

De FEB zet zich maximaal in om haar studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de bij haar opleidingen aansluitende jobs, beroepen en posities. Ze beperkt haar actieradius daarbij niet tot de klassieke private onderneming, maar wil ondernemerschap, management- en beleidsverantwoordelijkheid stimuleren in profit, non-profit en social profit, in publieke en private organisaties, multinationals, lokale KMO’s en ambitieuze start-ups, op regionale, nationale en internationale beleidsfora. Ze ziet het eveneens als een kernopdracht om studenten voor te bereiden op expert- en onderzoeksfuncties.

Om dit te realiseren, biedt de FEB op 4 campussen hoogstaande, in onderzoek verankerde opleidingen aan in de disciplines van de economische en de bedrijfswetenschappen, en dit van bachelor- tot PhD-niveau. In elk van haar opleidingen daagt de FEB de student uit om zich een helder toekomstbeeld (zijn future self) te vormen, te expliciteren in welke professionele verwachtingen en ambities hij wil investeren, en doorheen het curriculum keuzes te maken die helpen om dit te realiseren.

Bij de realisatie van dit future self staan volgende principes centraal:


Onderzoeksgericht en onderzoeksgedreven onderwijs

De FEB beoogt interactie en maximale verwevenheid tussen onderzoek en onderwijs.Onderwijs wordt gedreven door actieve onderzoekers die een excellente reputatie genieten in hun domein. De aansluiting bij het wetenschappelijk onderzoek helpt de studenten om hun toekomstbeeld te vormen vanuit de kerndisciplines van hun opleiding. Het is ook de manier bij uitstek om bij de studenten een passie voor de discipline en een positieve attitude ten opzichte van wetenschappelijk onderzoek en levenslang leren te verwezenlijken. De FEB vertrekt daarbij van de overtuiging dat zin voor kritische reflectie en een onderzoekende houding, een goed gevormd analyse- en synthesevermogen en een grondige beheersing van de onderzoeksbasis in de economische en de bedrijfswetenschappen, belangrijke componenten zijn in de bagage van de ondernemers, managers en beleidsverantwoordelijken van de toekomst, en uiteindelijk zullen bijdragen tot betere beslissingen voor bedrijf, economie en samenleving.

 

In balans met ontwikkeling, immersie en inzetbaarheid

De focus op academisch onderzoek doet op geen enkele wijze afbreuk aan de voeling met de praktijk en de professionele gerichtheid van de opleidingen. De onderzoekende houding en analytische vaardigheden vormen net het instrumentarium waarmee studenten gefundeerde beslissingen nemen en keuzes maken bij het oplossen van concrete bedrijfs- en beleidsvraagstukken. De praktijkoriëntatie van de opleidingen wordt bevorderd door belang te hechten aan de ontwikkeling van professionele vaardigheden via curriculaire en extra-curriculaire initiatieven. De immersie in de professionele praktijk vervolledigt het educatieve concept. Door studenten onder te dompelen in reële beleids- en bedrijfscontexten komen ze tot een concrete en realistische impressie van hun professioneel zelfbeeld. De klemtoon op inzetbaarheid tenslotte, maakt de alumnus wendbaar op de arbeidsmarkt.

 

Met aandacht voor de persoonsvorming van de student

In lijn met de visie en missie van de KU Leuven onderschrijft de FEB het belang van ethisch en sociaal verantwoord gedrag, streeft ze naar het uitwerken van duurzame oplossingen en heeft ze bijzondere aandacht voor de diversiteit van individuen, gemeenschappen en overtuigingen. Diversiteit wordt als een rijkdom en een opportuniteit gezien, en wordt niet herleid tot zijn eventuele probleemaspecten. De FEB streeft ernaar om studenten doorheen hun opleiding te ontwikkelen tot geëngageerde en verantwoordelijke burgers die de complexiteit erkennen van de economische, maatschappelijke, politieke en milieugerelateerde context  waarin ze aan de slag gaan als ondernemers, managers, onderzoekers, politici of beleidsmakers. De FEB neemt deze verantwoordelijkheid op in een beleidscultuur waarin er ruimte is voor openheid en respect voor de input en belangen van studenten en andere stakeholders.

 

In voeling met een snel globaliserende maatschappij

Een oriëntatie op de globale economie is van groot belang voor een loopbaan als econoom, bedrijfsexpert, manager, adviseur of ondernemer. Daarom is internationalisering essentieel verbonden met alle aspecten van onderwijs aan de FEB. Dit is in lijn met de waarde die we hechten aan internationale ervaring via het stimuleren van inkomende en uitgaande mobiliteit van zowel studenten als docenten, in de aandacht voor internationale benchmarking van onze programma’s en benchlearning binnen een dicht mondiaal netwerk van internationale partners, in de expliciete internationale oriëntatie van leerinhouden en bovenal in de globale mindset van zowel medewerkers als studenten.

 

Met een opdracht van specialisatie, integratie en verbreding

De FEB erkent dat onderzoek, beleid en management nood hebben aan zowel specialisten als generalisten met diverse disciplinaire achtergronden. De faculteit investeert daarom zowel in gespecialiseerde, integrerende als verbredende opleidingen.

In haar gespecialiseerde opleidingen wil de FEB het volledige continuüm van academische opleidingen in de domeinen van economie en bedrijfswetenschappen bestrijken: van de uitgesproken onderzoeksgerichtheid en beleidsfocus van de economische wetenschappen, over de bedrijfseconomische diepgang van de toegepaste economische wetenschappen, tot de praktijkgedrevenheid en bedrijfskundige oriëntatie van de handelswetenschappen. Ze vult dit aan met opleidingen die gericht zijn op een specifiek beroep, zoals accountant, bedrijfsrevisor, informatiemanager of actuaris.

Daarnaast heeft de FEB in haar integrerende opleidingen aandacht voor het toenemend belang van inter- en multidisciplinariteit. In multidisciplinaire opleidingen zoals handelsingenieur, handelsingenieur in de beleidsinformatica en milieu- en preventiemanagement vormen economie en management duidelijk de basis en bepalen ze hun identiteit, maar krijgen andere disciplines zoals de ingenieurs-, de informatie- en de biomedische wetenschappen een belangrijke plaats in de opleiding. In interdisciplinaire opleidingen zoals de Master in de economie, het recht en de bedrijfskunde en de Master in Financial and Actuarial Engineering bekleden andere disciplines (respectievelijk het recht en de wiskunde en statistiek) evenwaardige posities.

Ten slotte biedt FEB verbredende studieprogramma’s (Master in het management, Master in de beleidseconomie en Master in de internationale bedrijfseconomie en het bedrijfsbeleid(E)) aan die als doel hebben om studenten die een vooropleiding genoten in een ander domein een grondig begrip van de (bedrijfs)economische paradigma’s bij te brengen, samen met de toepassing ervan in het economisch beleid en het management van bedrijven en organisaties, met specifieke aandacht voor het internationale perspectief.

 

 Werkend vanuit een partnerschap in onderwijs en leren

Het disciplinaire future self van studenten groeit uit een proces van interactie en co-creatie tussen studenten, hun peers, docenten en studieloopbaanbegeleiders. Het is dan ook belangrijk dat docenten en onderwijsmedewerkers – als architecten van een stimulerende leeromgeving voor studenten – hierop (gericht) inspelen. Binnen die stimulerende leeromgeving wordt een kader aangereikt dat bestaat uit disciplinaire en methodologische elementen, uit onderzoek en innovatieve applicaties die daaruit voortkomen. De FEB vertrekt van een bestuurs-, organisatie- en participatiemodel dat deze stimulerende leeromgeving tot stand laat komen in een dialoog tussen alle stakeholders in onderwijs en leren. Binnen dit model werd een kader ontwikkeld dat innovatie, dynamiek en kwaliteit vooropstelt, terwijl subsidiariteit gewaardeerd wordt en de specificiteit en het specifieke profiel van elke opleiding en elke campus erkend wordt.

 

Top

Onderwijsprofielen

Om de unieke waarde van elk van deze diploma’s helder te maken voor onderwijs- en bedrijfswereld, is werk gemaakt van opleidingsprofielen die zowel verduidelijken wat opleidingen met elkaar gemeen hebben als in welke leerdoelen ze van mekaar verschillen.

Zo situeren de opleidingen Toegepaste Economische Wetenschappen (TEW - campus Leuven en campus Kortrijk) en Handelswetenschappen (HW - campus Brussel en campus Antwerpen) zich beide in het domein van de bedrijfswetenschappen. Beide opleidingen zijn, zij het in verschillende gradaties, onderzoeksgebaseerd en onderzoeksgericht.

Terwijl Handelswetenschappen ook praktijk- en projectgeoriënteerd is, bevat de opleiding TEW een sterkere analytische en conceptuele component. De brede onderwijsportfolio van complementaire programma’s in eenzelfde studiegebied en de aanwezigheid in vier centrumsteden zijn belangrijke troeven voor de FEB. De samenwerking in één faculteit leidt tot een betere onderlinge afstemming van de onderwijsprogramma’s in het domein van de economische en de bedrijfswetenschappen, en hierdoor ook tot een beantwoording van de gedifferentieerde vraag naar competenties in bedrijfsleven, beleidskringen en onderzoekswereld.

 

Top

Opleidingen per campus

Meer info over een bepaalde opleiding? Klik op 
Meer info over het onderwijsaanbod op een locatie? Klik op het campuslogo

 

 

Bacheloropleidingen

Bachelor in de economische wetenschappen

 

 

 

Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen

 

 

Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur

 

 

 

Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica

 

 

 

Bachelor in de handelswetenschappen

 

 

Bachelor of Business Administration

 

 

 

Bachelor in het milieu- en preventiemanagement

 

 

 

Masteropleidingen

Master in de economische wetenschappen (60 sp.)

 

 

 

Master of Economics (60 sp.)

     

Master in de toegepaste economische wetenschappen (60 sp.)

 

 

 

Master of Business Economics (60 sp.)

     

Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur (120 sp.)

 

 

 

Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica (120 sp.)

 

 

 

Master handelsingenieur (120 sp.)

 

 

 

Master of Business Engineering (120 sp.)

     

 

     

 

Master in de handelswetenschappen (60 sp.)

 

 

Master of Business Administration (60 sp.)

 

 

Master in de internationale bedrijfseconomie en het bedrijfsbeleid (60 sp.)

 

 

 

Master of International Business Economics and Management      

Master in het milieu- en preventiemanagement (60 sp.)

 

 

 

Master in de economie, het recht en de bedrijfskunde (120 sp.)

 

 

 

Master in de beleidseconomie (60 sp.)

 

 

 

Master in het management (60 sp.)

 

 

 

Master in de accountancy en het revisoraat (60 sp.)

 

 

 

Master in de verzekeringen (60 sp.)

 

 

 

Master in het informatiemanagement (60 sp.)

 

 

 

Master of Information Management (60 sp.)

 

 

 

Advanced Master's Programmes

Master of Financial Economics (60 sp.)

Uitdovend

 

 

 

Master of Financial and Actuarial Engineering (60 sp.)

     
Master of Advanced Studies in Economics (60 sp.)

     
Master of Advanced Business Studies (60 sp.)

Uitdovend

     

Executive Education

Postgraduaat in het financiewezen

     

Postgraduaat in het operations management

 

 

 

Postgraduaat in de vastgoedkunde

 

 

 

Postgraduate studies in big data & analytics in business and management